Home > ประเภทของการให้บริการวิชาชีพ

ประเภทของการให้บริการวิชาชีพ

บริษัทของเราให้บริการต่าง ๆ เป็นสี่ลักษณะดังต่อไปนี้

 1. การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 2. การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและกิจกรรมสืบเนื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. การให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจในการดำเนินการลงทุน
 4. การศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางกฎหมายเพื่อการดำเนินกิจการ
 5. การตรวจสอบภายในตามมาตรฐานของ ISO 9001

การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

บริษัท MLR จำกัด มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานทางด้านกฎหมายสัญญาและกฎหมายธุรกิจ. นักกฎหมายของเรามีความเชี่ยวชาญในการเจรจาตกลงและรวมถึงการร่างสัญญาเพื่อการลงทุนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สัญญา FIDIC และสัญญาก่อสร้างซึ่งอาจมีปัญหาทางกฎหมายที่สลับซับซ้อน
 2. สัญญาการจัดการโครงการ / สัญญาการพัฒนาโครงการ
 3. ข้อตกลงร่วมทุน;
 4. สัญญาเช่า
 5. ข้อตกลงการขาย;
 6. ข้อตกลงการจัดจำหน่าย
 7. ข้อตกลงแฟรนไชส์
 8. ข้อตกลงการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
 9. ข้อตกลงด้านเทคโนโลยี
 10. สัญญาแรงงานและการจ้างงาน

การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

บริษัท MLR จำกัด ครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

 1. การจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน
 2. การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงาน
 3. การดำเนินการเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการทางสังคมตามกฎหมาย
 4. สัญญา (สัญญาจ้างงาน, ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล, ข้อตกลงการรักษาความลับ);
 5. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแต่ละงาน

บริษัท MLR จำกัด มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพในเรื่องกฎหมายต่อต้านการทุจริตในลักษณะของการติดสินบน.

บริษัทฯมีประสบการณ์มากมายในด้านการต่อต้านการทุจริตหลายด้านซึ่งประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้:

 1. จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบน
 2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย / กฎการต่อต้านการทุจริต
 3. การยื่นเอกสารด้านกฎระเบียบที่จำเป็น

บริษัท MLR จำกัด ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญดังต่อไปนี้:

 1. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 2. กฎหมายการแข่งขันการค้าที่ไม่เป็นธรรม
 3. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 4. การระงับข้อพิพาทเลือก. ยกตัวอย่างเช่น อนุญาโตตุลาการ

การดำเนินการเพื่อจัดตั้งนิติบุคคล

ประเทศเมียนมาร์ได้ออกกฎหมายในเรื่องของการจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัทในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดตั้งแนวทางและขั้นตอนใหม่สำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคล. บริษัท MLR จำกัด มีประสบการณ์ที่สำคัญและให้บริการวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้

 1. ทำความเข้าใจด้านกฎหมายและกฎระเบียบของการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ และทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
 2. การพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
 3. การดำเนินการเพื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่จำเป็นในการประกอบกิจการ;
 4. การดำเนินการเพื่อประสานกลุ่มการลงทุนระหว่างกัน. เช่น บริษัท เอกชน บริษัทต่างประเทศ ฯลฯ
 5. การเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ (ยกตัวอย่างเช่น. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท, ฯลฯ );
 6. การยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ (MIC) การรับรองหรือใบอนุญาต MIC ภายใต้กฎหมายการลงทุนของเมียนมาร์ (2016)

Corporate secretarial services

MLR Legal Consultants is fully skilled in handling corporate secretarial services and combines with its comprehensive understanding of clients’ industry and business. We assist our clients in:

 1. Ensuring compliance with corporate law and regulations and the company’s constitution;
 2. Monitoring and updating of corporate calendar;
 3. Providing assistance to remedial work to regularize anomalies and to remedy compliance failings identified during the status check and statutory review procedures;
 4. Convening, holding and drafting of all minutes of board of directors and general meetings of shareholders;
 5. Convening, holding and drafting of the minutes of directors and extraordinary shareholder meetings connected with non routine even-driven activities and project work;
 6. Constitutional changes e.g. changes of company name, registered offices, business objects, financial year, increase/decrease of registered share capital, etc;
 7. Changes in the management (resignation, removal and appointment of directors);
 8. Voluntary liquidations and delisting of companies and branches;
 9. Simple share transfers; share issues and transfers;
 10. Translation of documents.

การให้บริการค้นคว้าและวิจัยงานกฎหมาย

บริษัทให้บริการในสองลักษณะต่อไปนี้

 1. การให้ความเห็นทางกฎหมายในลักษณะที่เป็นการแนะนำแนวทางที่ถูกต้องอันเกิดจากการค้นคว้าวิจัยและทำออกมาเป็นรายงานเพื่อนำเสนอ
 2. การให้ความเห็นทางกฎหมายในลักษณะเดียวกันที่แสดงถึงการพบเจอปัญหากฎหมายในทางปฏิบัติและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการ
English , français , Burmese , ไทย , Tiếng Việt